Biosigurnost i biozaštita

 

NOSITELJ je učiteljica prirode i biologije Marjana Boršćak- Sudec

U ovaj projekt su uključeni zainteresirani učenici šestih razreda.

CILJEVI ovog projekta:  

–              Upoznati učenike s važnošću stručnog, znanstvenog, globalnog i osobnog pristupa u sprječavanju zaraznih bolesti

–              Analizirati potencijalne opasnosti biougroze i načine prevencije

–              Upoznati se s opasnim uzročnicima i njihovim načinom djelovanja

–              Razvijati odgovorno ponašanje prema svome i tuđem zdravlju u školi, obiteljskom domu i prirodi

–              Osposobiti učenike za prosuđivanje i vrednovanje informacija u javnom medijskom prostoru

–              Popularizirati znanost i istraživanje (STEM područje)

–              Razvijati interes za znanost i istraživanje u STEM području kroz istraživački rad

–              Razvijati suradnički odnos među učenicima, učenicima i mentorima te učenicima i roditeljima

–              Razvijati i usavršavati digitalne kompetencije kroz izradu digitalnih video i audio materijala, prezentacija, dijagrama i kvizova

–              Poticati i razvijati komunikacijske i prezentacijske vještine –

–              Razvijati kreativne načine izražavanja – Stručno usavršavanje učitelja, nastavnika i stručnih suradnika


ZARAZNE BOLESTI (PPT)

Biosigurnost i biozaštita (Kahoot kviz)


O PROJEKTU:

Izbijanjem pandemije virusa SARS-CoV-2 uočena je važnost dodatne edukacije učenika, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika o navedenom problemu. Važnost promicanja vrijednosti očuvanja ljudskog zdravlja i prevencije zaraznih bolesti bio je glavni poticaj za pokretanje ovog projekta kako bi se u osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj uvelo poučavanje o sadržajima vezanih uz biosigurnost i biozaštitu. Nositelji projekta su: Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Hrvatsko društvo za biosigurnost i biozaštitu u partnerstvu s OŠ Vijenac, Osijek. Projekt se provodi u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj. Namijenjen je kombiniranim skupinama učenika 5. i 6. razreda i 7. i 8. razreda osnovne škole te trogodišnjim i četverogodišnjim srednjim školama. Učenici zajedno sa svojim učiteljima, nastavnicima – mentorima, putem digitalne platforme, obrađuju sadržaje i svladavaju planirane ishode koji se nalaze u sklopu Kurikuluma Biosigurnost i biozaštita. Planirane ishode učenici ostvaruju kroz istraživački rad, učenje putem rješavanja problema, praktični rad, unos, obradu i analizu podataka, izradu plakata, prezentacija, sudjelovanje u raspravama, kreativno izražavanje, rješavanje kvizova i sl. Na kraju nastavne godine planirano je natjecanje učenika u stečenom znanju i vještinama te prezentacija rezultata istraživačkih radova u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje. Svi scenariji Poučavanje je prilagođeno i mogućoj nastavi na daljinu.

 

Biosigurnost u školama – NAMJENA PROJEKTA

Osnovne škole: Projekt Biosigurnost i biozaštita je namijenjen učenicima 5. i 6. razreda te 7. i 8. razreda osnovne škole

Srednje škole: Projekt Biosigurnost i biozaštita je namijenjen učenicima od 1. – 4. razreda u četverogodišnjim školama ili od 1.- 3. razreda u trogodišnjim školama

Učitelji i nastavnici: Projekt u školi su realizirali učitelji i nastavnici Biologije ili STEM područja, stručni suradnici i dr.

 

Aktivnosti i metode:

– istraživačka nastava

– učenje putem rješavanja problema

– učenje putem video-materijala

– praktični rad

– unos, obrada i analiza podataka

– online učenje, rješavanje online kvizova i upitnika

– izrada grafičkih priloga (dijagrama i kartograma)

– fotografiranje svih faza projekta

– izrada plakata, prezentacija i web stranice projekta

– organizacija završne prezentacije rezultata projekta

– sudjelovanje u vrednovanju

– sudjelovanje u edukacijama i radionicama

 

Očekivani rezultati

– oblikovan način razmišljanja i ponašanja učenika kao odgovornih članova društva vezanih uz osobno zdravlje i zdravlje drugih ljudi

– primjena znanja o opasnim uzročnicima, prevenciji i zaštiti od istih

– razvijena ekološka svijest učenika i interes za ekologiju

– razvijen interes za istraživački rad i STEM područje

– razvijene digitalne kompetencije vezane uz programiranje, mjerenje, unos, obradu, analizu i prezentaciju podataka

– razvijen suradnički odnos učenika, mentora i roditelja

– razvijene komunikacijske i prezentacijske vještine

 

Stručni suradnici u projektu:

 1. Andreja Dorić, prof. Biologije i Kemije, učiteljica savjetnica, OŠ Darda, Darda suradnica na izradi kulikuluma i autor preporuka za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda
 2. Vesna Vrbošić, prof., ravnateljica OŠ Vijenac, Osijek
 3. Dr. sc. Ljiljana Žmak, dr. med, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Hrvatsko društvo za biosigurnost i biozaštitu
 4. Dinko Kralik, dr. vet. med., Poljoprivredna i veterinarska škola, Osijek
 5. Dr. sc. Ivana Pavić Šimetin, Hrvatski zavod za javno zdravstvo
 6. Svetlana Tomić, prof. Matematike i Fizike, OŠ Laslovo, Laslovo
 7. Luna Jelavić, III. gimnazija, Osijek

Tijekom provođenja pilot-projekta planirano je uključivanje više stručnjaka s biomedicinskog područja te učitelja STEM područja

 

Evaluacija projekta:

Evaluacija projekta provodi se tijekom svih faza projekta kako bi se poboljšala njegova uspješnost.

U evaluaciji sudjeluju svi sudionici projekta: voditelji, učitelji i nastavnici, vanjski suradnici i učenici, a provodi se putem evaluacijskih listića, upitnika, rubrika za vrednovanje i dr.

Završno vrednovanje projekta provest će se u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje

 

LITERATURA i edukacija:     

Planirane edukacije učitelja i nastavnika u školskoj godini 2021./2022.:

 1. edukacija – Predstavljanje projekta ravnateljima osnovnih i srednjih škola (23. 08. 2021. – online, webinar u organizaciji Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević, Hrvatskog društva za biosigurnost i biozaštitu, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Osnovne škole Vijenac)
 2. edukacija – Agencija za odgoj i obrazovanje – Državni stručni skup za učitelje i nastavnike – voditelje projekta u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (24. i 25. 08. 2021.)
 3. edukacija – Agencija za odgoj i obrazovanje – Državni stručni skup za učitelje i nastavnike – voditelje projekta u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (svibanj 2022.)
 4. edukacija – Biosigurnost u školama u organizaciji Agencija za odgoj i obrazovanje – Državni stručni skup za učitelje i nastavnike – voditelje projekta u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj