Natječaji

IV. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN

Varaždin, Antuna Matije Reljkovića 36


N A T J E Č A J

za radno mjesto

1. STRUČNI/A SURADNIK/ICA KNJIŽNIČAR/ICA – određeno, nepuno radno vrijeme- 20 sati tjedno – 1 izvršitelj/ica, do povratka radnice s roditeljskog dopusta

 

Uvjeti:

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj škola (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 91/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96. i 56/01.)

Kandidati su uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj dužni priložiti:

  • životopis
  • dokaz o stručnoj spremi
  • dokaz o radnom iskustvu (elektronički ispis staža HZMO);
  • potvrdu o nekažnjavanju za kaznena djela navedena u članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne stariju od 10 dana

 

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se

a) u prijavi pozvati na to pravo i

b) priložiti sve dokaze propisane posebnim zakonom

Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Na poveznici mrežne stranice Ministarstva hrvatskih branitelja (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf), kao i na mrežnoj stranici IV. OŠ Varaždin  (http://www.os-cetvrta-vz.skole.hr/popis-dokaza-za-ostvarivanje-prava-prednosti-pri-zaposaljvanju/) navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102.st 1 do 3 Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.).

 

Natječaj je otvoren od 30.11. 2018. do 08. 12. 2018. godine.

Sve prijave s traženom dokumentacijom (izvornici ili preslike) dostavljaju se

a) osobno na urudžbeni zapisnik u tajništvo IV. OŠ Varaždin radnim danom do 13,00 sati

ili

b) šalju na adresu Škole: IV. OŠ Varaždin, A. M. Reljkovića 36, 42000 Varaždin, s naznakom: “Za natječaj”.

Nepotpune i nepravodobne prijave ne će se razmatrati. Obavijest o izabranom kandidatu/kinji javno će biti objavljena na mrežnoj stranici IV. OŠ Varaždin http://www.os-cetvrta-vz.skole.hr/natjecaji/ te se dan objave smatra danom dostave obavijesti pristupnicima.

 


N A T J E Č A J
za prijem na pripravnički staž

u okviru mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje putem aktivne politike zapošljavanja Potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvom s ciljem zapošljavanja uz Ugovor o radu nezaposlenih osobe (M/Ž) bez staža osiguranja u javnom sektoru za radno mjesto:

LOGOPED/ICA – na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci – pripravnik/ica

Uvjeti:
Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj škola (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 91/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96. i 56/01.)

Kandidati su uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj dužni priložiti:
– životopis
– dokaz o stručnoj spremi
– potvrdu o nekažnjavanju za kaznena djela navedena u članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne stariju od 10 dana – dokaz o radnom iskustvu (elektronički ispis staža HZMO);
– potvrda HZZ-a o prijavi u evidenciju nezaposlenih osoba
– dokaz o hrvatskom državljanstvu

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se
a) u prijavi pozvati na to pravo i
b) priložiti sve dokaze propisane posebnim zakonom

Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Na poveznici mrežne stranice Ministarstva hrvatskih branitelja, kao i na mrežnoj stranici IV. OŠ Varaždin  navedeni su dokazi
potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102.st 1 do 3 Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17.).

Natječaj je otvoren od 09. 11. 2018. do 17. 11. 2018. godine.

Sve prijave s traženom dokumentacijom (izvornici ili preslike) dostavljaju se

a) osobno na urudžbeni zapisnik u tajništvo IV. OŠ Varaždin radnim danom do 13,00 sati ili
b) šalju na adresu Škole: IV. OŠ Varaždin, A. M. Reljkovića 36, 42000 Varaždin, s naznakom: “Za natječaj”.

Nepotpune i nepravodobne prijave ne će se razmatrati. Obavijest o izabranom
kandidatu/kinji javno će biti objavljena na mrežnoj stranici IV. OŠ Varaždin
http://www.os-cetvrta-vz.skole.hr/natjecaji/ te se dan objave smatra danom dostave
obavijesti pristupnicima.


 

N A T J E Č A J

za radno mjesto

  1. SPREMAČ/ICA – neodređeno, puno radno vrijeme- 1 izvršitelj/ica, uz probni rad od mjesec dana (30 dana)

Uvjeti:

  • Najmanje završena osnovna škola

 

Kandidati su uz molbu dužni priložiti:

  • dokaz o završenoj školi
  • životopis
  • potvrdu o nekažnjavanju prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj škola ne stariju od 10 dana

 

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se

a) u prijavi pozvati na to pravo i

b) priložiti sve dokaze propisane posebnim zakonom

Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Na poveznici mrežne stranice Ministarstva hrvatskih branitelja (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf) , kao i na mrežnoj stranici IV. OŠ Varaždin  (http://www.os-cetvrta-vz.skole.hr/popis-dokaza-za-ostvarivanje-prava-prednosti-pri-zaposaljvanju/) navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102.st 1 do 3 Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17.).

 

Natječaj je otvoren od 07.11.2018. do 15.11.2018. godine.

 

Molbe slati na adresu škole u roku od  osam dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i zakašnjele prijave na predmetni natječaj ne će biti razmatrane.

Kandidati će biti obavješteni o rezultatima izbora u roku od osam dana od dana donošenja odluke na mrežnim stranicama  Škole http://os-cetvrta-vz.skole.hr

 

 

 


REZULTATI PRETHODNIH NATJEČAJA