NATJEČAJI – Arhiva

Arhiva natječaja:


Objavljeno: 15.7.2022.

GRAD VARAŽDIN OBJAVLJUJE JAVNI POZIV „PONOS III“ – POMOĆNICI U NASTAVI

 

Poštovani, obavještavamo Vas da s datumom 15. srpnja 2022. Grad Varaždin u sklopu projekta „PONOS III“ objavljuje Javni poziv za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi i/ili stručnog komunikacijskog posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim školama Grada Varaždina, Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Varaždin i Katoličkoj osnovnoj školi Svete Uršule.

 

Javni poziv će biti objavljen na:

ü  mrežnoj stranici Grada Varaždina  https://varazdin.hr/

ü  mrežnim stranicama Burze rada HZZ-a https://burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1

ü  mrežnim stranicama Škole http://www.os-cetvrta-vz.skole.hr/natjecaji/   i

ü  Oglasnim pločama Škole.

 

Dodatne informacije za IV. OŠ Varaždin su sljedeće:

Broj traženih radnika:     

–        IV. osnovna škola Varaždin – šest (6) pomoćnika u nastavi

Radno vrijeme: satnica ovisi o učeniku s kojim će pomoćnik raditi, no u prosjeku iznosi 26 sati tjedno.

Naknada za prijevoz: u cijelosti.

Razina obrazovanja: četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje.

Javni poziv je otvoren od 15. srpnja 2022. do 8. kolovoza 2022. godine, a dostavlja se na adresu Grada Varaždina, Trg kralja Tomislava 1, 42000 Varaždin prema uputama iz Javnog poziva, točka VII.

Više o uvjetima i potrebnoj dokumentaciji pročitajte u Javnom pozivu (poveznica).

 

 


Objavljeno: 21.3.2022.

SKM_C25822032314060

 


Objavljeno: 17.3.2022.

ODLUKA o načinu provedbe postupka procjene vrednovanja kandidata prijavljenih na natječaj za spremača-icu

Objavljeno: 17.3.2022.

Natječaj – kuharica 17 03.2022.


Objavljeno: 3.3.2022.

Natječaj – spremačica 03.03.2022.

 


Objavljeno: 9.2.2022.

Natječaj pomoćnik u nastavi 09 02 2022

Objavljeno: 15.10.2021.

Natječaj LIKOVNA KULTURA 15 10 2021

Objavljeno: 12.10.2021.

Natječaj pomoćnik u nastavi 11 10 2021

Natječaj – učitelj razredne nastave u PB- 11 10 2021

Objavljeno: 8.10.2021.

Natječaj razredna nastava 07 10 2021
Natječaj tehnička kultura 07 10 2021

 

Objavljeno: 28.10.2021.

Natječaj matematike 28 09 2021(3)

 

Objavljeno: 2.7.2021.

SKM_C25821070208210

Objavljeno: 28.6.2021.

NATJEČAJ – tehnička kultura
NATJEČAJ – razredna nastava
NATJEČAJ – matematika

 

 


Objavljeno: 15.1.2021.

OBAVIJEST KANDIDATIMA/KINJAMA

KOJI SU SE PRIJAVLI NA

NATJEČAJ ZA STRUČNOG SURADNIKA/ICU KNJIŽNIČAR/KA ŠKOLE

Za kandidate/kinje koji su se prijavili na natječaj za STRUČNOG SURADNIKA/ICU KNJIŽNIČAR/KA, objavljenog 13.01.2021.

 • mrežnim stranicama IV. OŠ Varaždin i mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje te
 • oglasnim pločama IV. OŠ Varaždin i Zavoda za zapošljavanje, provest će se procjena i vrednovanje kandidata/kinja u obliku  usmenog razgovora/intervjuakandidata/kinja s Povjerenstvom za procjenu i vrednovanje kandidata.

Procjena i vrednovanje će se provesti u poslovnim prostorijama IV. OŠ Varaždin,

01.02. 2021.

Kandidati/kinje će biti osobno obaviješteni od strane Povjerenstva IV. OŠ Varaždin o vremenu dolaska na razgovor, a sve temeljem dostavljenih kontakata u prijavi na natječaj.

Na poveznici možete pogledati O D L U K U  O NAČINU PROVEDBE POSTUPKA PROCJENE I VREDNOVANJA KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ – stručni suradnik/ica KNJIŽNIČAR/KA

 

ODLUKA O NAČINU I POSTUPKU TESTIRANJA KNJIŽNICA 2021

 


Objavljeno: 13.1.2021.

ŽUPANIJA VARAŽDINSKA

GRAD VARAŽDIN

IV. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN

Antuna Matije Reljkovića 36, Varaždin

Datum objave natječaja: 13.01.2021.

Natječaj je otvoren od 13.01.2021. do 21.01.2021.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 07/17 i 68/18),  i članka 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja IV. osnovne škole Varaždin, ravnateljica IV. osnovne škole Varaždin raspisuje

 

N A T J E Č A J

za radno mjesto

 • Stručnog suradnika/ice KNJIŽNIČAR /KA škole – 1 izvršitelj/ica, na određeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno, do povratka školske knjižničarke na rad s punim radnim vremenom

 

Mjesto rada: IV. osnovna škola Varaždin, Antuna Matije Reljkovića 36

 

Uvjeti:

 • Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: sukladno općim propisima o radu.
 • Posebni uvjeti za zasnivanje radog odnosa: poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada i odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja za obavljanje odgojno-obrazovnog rada prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, i prema članku 29. točka f) Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19).
 1. f) Stručni suradnik KNJIŽNIČAR
STUDIJSKI PROGRAM VRSTA I RAZINA STUDIJA STEČENI AKADEMSKI NAZIV
Informacijske znanosti

smjer: Bibliotekarstvo

    diplomski sveučilišni studij     magistar bibliotekarstva

magistar knjižničarstva

Informacijske znanosti – knjižničarstvo     diplomski sveučilišni studij     magistar informacijskih znanosti

magistar informatologije

magistar informatologije i informacijske tehnologije

magistar knjižničarstva

    sveučilišni dodiplomski studij     diplomirani bibliotekar

diplomirani knjižničar

Hrvatski jezik i književnost

smjer: knjižničarski

    diplomski sveučilišni studij     magistar edukacije hrvatskoga jezika i književnosti

magistar kroatistike

Kulturologija

smjer: Knjižničarstvo

    diplomski sveučilišni studij     magistar kulturologije uz naznaku smjera
    diplomski sveučilišni studij     magistar bibliotekarstva

magistar knjižničarstva

magistar kulturologije – knjižničarstvo

 • Radni odnos u školi ne mogu zasnovati osobe prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana)
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj službi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Navedene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidati dužni su naveden priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj,  dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na mrežnoj stranici Ministarstva branitelja.

Na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 127/17.)

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.p

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu, te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati.

Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objave na mrežnim stranica Škole i Zavoda za zapošljavanje.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola u skladu s odredbama članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Prijave na natječaj dostavljaju se na adresu škole:

 1. osnovna škola Varaždin, Antuna Matije Reljkovića 36, 42 000 Varaždin, a mogu se dostaviti i osobno u tajništvo škole.

O rezultatima natječaja i izabranom kandidatu kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole: www.os-cetvrta-vz.skole.hr u roku od tri dana od donošenja odluke o izboru kandidata.

U svrhe predmetnog natječaja škola, u svojstvu voditelja obrade sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, prikuplja i obrađuje osobne podatke kandidata sadržane unutar tražene dokumentacije. Za neprimljene kandidate ih zadržava u daljnjem roku od 5 godina potrebnom za obranu pravnih zahtjeva te nakon toga trajno uništava, odnosno, ukoliko je primjenjivo, vraća kandidatima. Za ostvarivanje svojih prava na uvid u vlastite osobne podatke i ostalih prava iz Uredbe, kandidati mogu podnijeti zahtjev pisanim putem na adresu škole ili osobnim dolaskom u školu u radno vrijeme radnim danom, kojom prilikom će škola provjeriti identitet podnositelja zahtjeva. Za sva pitanja u vezi zaštite osobnih podataka kandidati se mogu obratiti izravno Službeniku za zaštitu podataka škole pisanim putem na adresu škole.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

 


Objavljeno: 30.11.2020.

ŽUPANIJA VARAŽDINSKA

GRAD VARAŽDIN

IV. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN

Antuna Matije Reljkovića 36, Varaždin

Datum objave natječaja: 30.11.2020.

Natječaj je otvoren od 30.11.2020. do 08.12.2020.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 07/17 i 68/18),  i članka 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja IV. osnovne škole Varaždin, ravnateljica IV. osnovne škole Varaždin raspisuje

 

N A T J E Č A J

za radno mjesto

 • učitelj/ice razredne nastave– 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno

Mjesto rada: IV. osnovna škola Varaždin, Antuna Matije Reljkovića 36

Uvjeti:

 • Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: sukladno općim propisima o radu.
 • Posebni uvjeti za zasnivanje radog odnosa: poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada i odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja za obavljanje odgojno-obrazovnog rada prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, prema članku 4. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19).
STUDIJSKI PROGRAM I SMJER VRSTA I RAZINA STUDIJA STEČENI AKADEMSKI NAZIV
Učiteljski studij

 

–     integrirani preddiplomski i diplomski studij     magistar primarnog obrazovanja (bez obzira na modul ili program)
–     četverogodišnji dodiplomski stručni studij     diplomirani učitelj razredne nastave

    diplomirani učitelj razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnoga premeta

–     specijalistički diplomski stručni studij     stručni specijalist primarnog obrazovanja
–     stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova     stručni prvostupnik (baccalaureus) primarnog obrazovanja
Učiteljski studij na hrvatskome i talijanskome jeziku –     integrirani preddiplomski i diplomski studij primarnog obrazovanja     magistar primarnog obrazovanja
–     četverogodišnji dodiplomski stručni studij     diplomirani učitelj razredne nastave na hrvatskome i talijanskome jeziku
 • Radni odnos u školi ne mogu zasnovati osobe prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana)
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj službi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Navedene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidati dužni su naveden priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj,  dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na mrežnoj stranici Ministarstva branitelja.

Na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 127/17.)

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.p

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu, te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati.

Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objave na mrežnim stranica Škole i Zavoda za zapošljavanje.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola u skladu s odredbama članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Prijave na natječaj dostavljaju se na adresu škole:

 1. osnovna škola Varaždin, Antuna Matije Reljkovića 36, 42 000 Varaždin, a mogu se dostaviti i osobno u tajništvo škole.

O rezultatima natječaja i izabranom kandidatu kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole: www.os-cetvrta-vz.skole.hr u roku od tri dana od donošenja odluke o izboru kandidata.

U svrhe predmetnog natječaja škola, u svojstvu voditelja obrade sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, prikuplja i obrađuje osobne podatke kandidata sadržane unutar tražene dokumentacije. Za neprimljene kandidate ih zadržava u daljnjem roku od 5 godina potrebnom za obranu pravnih zahtjeva te nakon toga trajno uništava, odnosno, ukoliko je primjenjivo, vraća kandidatima. Za ostvarivanje svojih prava na uvid u vlastite osobne podatke i ostalih prava iz Uredbe, kandidati mogu podnijeti zahtjev pisanim putem na adresu škole ili osobnim dolaskom u školu u radno vrijeme radnim danom, kojom prilikom će škola provjeriti identitet podnositelja zahtjeva. Za sva pitanja u vezi zaštite osobnih podataka kandidati se mogu obratiti izravno Službeniku za zaštitu podataka škole pisanim putem na adresu škole.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.


Objavljeno: 17.11.2020.

OBAVIJEST KANDIDATIMA/KINJAMA

KOJI SU SE PRIJAVILI NA

NATJEČAJ UČITELJ/ICA INFORMATIKE

Za kandidate/kinje koji su se prijavili na natječaj za UČITELJ/ICA INFORMATIKE, objavljenog 06. 11. 2020.

 • mrežnim stranicama IV. OŠ Varaždin i mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje te
 • oglasnim pločama IV. OŠ Varaždin i Zavoda za zapošljavanje, provest će se procjena i vrednovanje kandidata/kinja u obliku usmenog razgovora/intervjua kandidata/kinja s Povjerenstvom za procjenu i vrednovanje kandidata.

Procjena i vrednovanje će se provesti u poslovnim prostorijama IV. OŠ Varaždin, 24. 11. 2020. Kandidati/kinje će biti osobno obaviješteni od strane službenih osoba IV. OŠ Varaždin o vremenu dolaska na usmeni intervju temeljem dostavljenih kontakata u prijavi na natječaj.

Na poveznici možete pogledati O D L U K U  O NAČINU PROVEDBE POSTUPKA PROCJENE I VREDNOVANJA KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ – učitelj/ica Informatike.

 

Korekcija dijela Odluke:

Poštovani!

Radi zatipka u dijelu teksta Odluke od 17.11. 2020. u  točci 10., ista se mijenja samo i jedino u dijelu teksta Odluke – točke 10. koja za predmetni natječaj učitelj/ica Informatike glasi:

 

 1. VAŽEĆA ODLUKA O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET INFORMATIKE ZA OSNOVNE ŠKOLE I GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ (NN 22/2018)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_03_22_436.html

Hvala na razumijevanju.


Objavljeno: 17.11.2020.

OBAVIJEST KANDIDATIMA/KINJAMA

KOJI SU SE PRIJAVILI NA

NATJEČAJ UČITELJ/ICA MATEMATIKE

Za kandidate/kinje koji su se prijavili na natječaj za UČITELJ/ICA MATEMATIKE, objavljenog 06. 11. 2020.

 • mrežnim stranicama IV. OŠ Varaždin i mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje te
 • oglasnim pločama IV. OŠ Varaždin i Zavoda za zapošljavanje, provest će se procjena i vrednovanje kandidata/kinja u obliku usmenog razgovora/intervjua kandidata/kinja s Povjerenstvom za procjenu i vrednovanje kandidata.

Procjena i vrednovanje će se provesti u poslovnim prostorijama IV. OŠ Varaždin, 27. 11. 2020. Kandidati/kinje će biti osobno obaviješteni od strane službenih osoba IV. OŠ Varaždin o vremenu dolaska na usmeni intervju temeljem dostavljenih kontakata u prijavi na natječaj.

Na poveznici možete pogledati O D L U K U  O NAČINU PROVEDBE POSTUPKA PROCJENE I VREDNOVANJA KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ – učitelj/ica Matematike.

 

Korekcija dijela Odluke:

Poštovani!

Radi zatipka u dijelu teksta Odluke od 17.11. 2020. u  točci 10., ista se mijenja samo i jedino u dijelu teksta Odluke – točke 10. koja za predmetni natječaj učitelj/ica Matematike glasi:

 

 1. VAŽEĆA ODLUKA O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET MATEMATIKE ZA OSNOVNE ŠKOLE I GIMNAZIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ (NN 7/2019) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_01_7_146.html

 

Hvala na razumijevanju.


Objavljeno: 6.11.2020.

ŽUPANIJA VARAŽDINSKA

GRAD VARAŽDIN

IV. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN

Antuna Matije Reljkovića 36, Varaždin

Datum objave natječaja: 06.11.2020.

Natječaj je otvoren od 06.11.2020. do 14.11.2020.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 07/17 i 68/18),  i članka 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja IV. osnovne škole Varaždin, ravnateljica IV. osnovne škole Varaždin raspisuje

 

N A T J E Č A J

za radno mjesto

 • učitelj/ica matematike – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 14 sati ukupnog radnog vremena tjedno

 

Mjesto rada: IV. osnovna škola Varaždin, Antuna Matije Reljkovića 36

Uvjeti:

Matematika

smjer: nastavnički ili bez označenog smjera

    diplomski sveučilišni studij     magistar edukacije matematike
    sveučilišni dodiplomski studij     profesor matematike
Matematika i informatika

smjer: nastavnički ili bez označenog smjera

    integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

–     diplomski sveučilišni studij

    magistar edukacije matematike i informatike
    sveučilišni dodiplomski studij –     profesor matematike i informatike
Matematika i fizika/

Fizika i matematika

smjer: nastavnički

    diplomski sveučilišni studij

    integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

–     magistar edukacije matematike i fizike

–     magistar edukacije fizike i matematike

    sveučilišni dodiplomski studij –     profesor matematike i fizike

–     profesor fizike i matematike

Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: sukladno općim propisima o radu.

Posebni uvjeti za zasnivanje radog odnosa: poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava  izvođenje odgojno-obrazovnog rada i odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja za obavljanje odgojno-obrazovnog rada prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, prema članku 15. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19).

Radni odnos u školi ne mogu zasnovati osobe prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana)
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj službi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Navedene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidati dužni su naveden priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj,  dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na mrežnoj stranici Ministarstva branitelja.

Na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 127/17.)

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.p

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu, te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati.

Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objave na mrežnim stranica Škole i Zavoda za zapošljavanje.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola u skladu s odredbama članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Prijave na natječaj dostavljaju se na adresu škole: IV. osnovna škola Varaždin, Antuna Matije Reljkovića 36, 42 000 Varaždin, a mogu se dostaviti i osobno u tajništvo škole.

O rezultatima natječaja i izabranom kandidatu kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole: www.os-cetvrta-vz.skole.hr u roku od tri dana od donošenja odluke o izboru kandidata.

U svrhe predmetnog natječaja škola, u svojstvu voditelja obrade sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, prikuplja i obrađuje osobne podatke kandidata sadržane unutar tražene dokumentacije. Za neprimljene kandidate ih zadržava u daljnjem roku od 5 godina potrebnom za obranu pravnih zahtjeva te nakon toga trajno uništava, odnosno, ukoliko je primjenjivo, vraća kandidatima. Za ostvarivanje svojih prava na uvid u vlastite osobne podatke i ostalih prava iz Uredbe, kandidati mogu podnijeti zahtjev pisanim putem na adresu škole ili osobnim dolaskom u školu u radno vrijeme radnim danom, kojom prilikom će škola provjeriti identitet podnositelja zahtjeva. Za sva pitanja u vezi zaštite osobnih podataka kandidati se mogu obratiti izravno Službeniku za zaštitu podataka škole pisanim putem na adresu škole.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.


Objavljeno: 6.11.2020.

ŽUPANIJA VARAŽDINSKA

GRAD VARAŽDIN

IV.OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN

Antuna Matije Reljkovića 36, Varaždin

Datum objave natječaja: 06.11.2020.

Natječaj je otvoren od 06.11.2020. do 14.11.2020.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 07/17 i 68/18),  i članka 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja IV. osnovne škole Varaždin, ravnateljica IV. osnovne škole Varaždin raspisuje

 

N A T J E Č A J

za radno mjesto

 • učitelj/ica informatike– 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno

Mjesto rada: IV. osnovna škola Varaždin, Antuna Matije Reljkovića 36

Uvjeti:

Informatika

smjer: nastavnički

–     diplomski sveučilišni studij     magistar edukacije informatike
–     sveučilišni dodiplomski studij     profesor informatike
Fizika i informatika

smjer: nastavnički

–     integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

–     diplomski sveučilišni studij

    magistar edukacije fizike i informatike
–     sveučilišni dodiplomski studij     profesor fizike i informatike

    profesor fizike i tehničke kulture s informatikom

    profesor fizike i tehnike s informatikom

Informatika u obrazovanju –     diplomski sveučilišni studij     magistar edukacije informatike
Informatika i tehnika

smjer: nastavnički

–     diplomski sveučilišni studij     magistar edukacije informatike i tehnike
–     sveučilišni dodiplomski studij     profesor informatike i tehničke kulture
Politehnika i informatika

smjer: nastavnički

–     diplomski sveučilišni studij     magistar edukacije politehnike i informatike
Informacijske znanosti

smjer: nastavnički

–     diplomski sveučilišni studij     magistar edukacije informacijskih znanost
Matematika i informatika

smjer: nastavnički

–     integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

–     diplomski sveučilišni studij

    magistar edukacije matematike i informatike
–     sveučilišni dodiplomski studij     profesor matematike i informatike

    profesor matematike (usmjerenje informatika)

 

Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: sukladno općim propisima o radu.

Posebni uvjeti za zasnivanje radog odnosa: poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava  izvođenje odgojno-obrazovnog rada i odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja za obavljanje odgojno-obrazovnog rada prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, prema članku 17. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19).

Radni odnos u školi ne mogu zasnovati osobe prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana)
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj službi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Navedene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidati dužni su naveden priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj,  dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na mrežnoj stranici Ministarstva branitelja.

Na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 127/17.)

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.p

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu, te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati.

Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objave na mrežnim stranica Škole i Zavoda za zapošljavanje.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola u skladu s odredbama članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Prijave na natječaj dostavljaju se na adresu škole: IV. osnovna škola Varaždin, Antuna Matije Reljkovića 36, 42 000 Varaždin, a mogu se dostaviti i osobno u tajništvo škole.

O rezultatima natječaja i izabranom kandidatu kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole: www.os-cetvrta-vz.skole.hr u roku od tri dana od donošenja odluke o izboru kandidata.

 

U svrhe predmetnog natječaja škola, u svojstvu voditelja obrade sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, prikuplja i obrađuje osobne podatke kandidata sadržane unutar tražene dokumentacije. Za neprimljene kandidate ih zadržava u daljnjem roku od 5 godina potrebnom za obranu pravnih zahtjeva te nakon toga trajno uništava, odnosno, ukoliko je primjenjivo, vraća kandidatima. Za ostvarivanje svojih prava na uvid u vlastite osobne podatke i ostalih prava iz Uredbe, kandidati mogu podnijeti zahtjev pisanim putem na adresu škole ili osobnim dolaskom u školu u radno vrijeme radnim danom, kojom prilikom će škola provjeriti identitet podnositelja zahtjeva. Za sva pitanja u vezi zaštite osobnih podataka kandidati se mogu obratiti izravno Službeniku za zaštitu podataka škole pisanim putem na adresu škole.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.


Objavljeno: 10.10.2020.

OBAVIJEST KANDIDATIMA/KINJAMA 

KOJI SU SE PRIJAVLI NA 

NATJEČAJ UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE

 

Za kandidate/kinje koji su se prijavili na natječaj za UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE, objavljenog 08. 10. 2020. na

-mrežnim stranicama IV. OŠ Varaždin i mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje te

– oglasnim pločama IV. OŠ Varaždin i Zavoda za zapošljavanje, provest će se testiranje u obliku  usmenog razgovora/intervjua kandidata s Povjerenstvom.

Provjera će se provesti u poslovnim prostorijama IV. OŠ Varaždin, 26. listopada 2020. Kandidati će biti osobno obaviješteni od strane službenih osoba IV. OŠ Varaždin o vremenu dolaska na usmeni intervju temeljem dostavljenih kontakata u prijavi na natječaj.

Na poveznici možete pogledati O D L U K U  O NAČINU PROVEDBE POSTUPKA PROCJENE I VREDNOVANJA KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ – učitelj/ica Razredne nastave.

 


Objavljeno: 8.10.2020.

ŽUPANIJA VARAŽDINSKA

GRAD VARAŽDIN

IV. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN

Antuna Matije Reljkovića 36, Varaždin

Datum objave natječaja: 08.10.2020.

Natječaj je otvoren od 08.10.2020. do 16.10.2020.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 07/17 i 68/18),  i članka 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja IV. osnovne škole Varaždin, ravnateljica IV. osnovne škole Varaždin raspisuje

 

N A T J E Č A J

za radno mjesto

 • učitelj/ice razredne nastave– 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno

Mjesto rada: IV. osnovna škola Varaždin, Antuna Matije Reljkovića 36

Uvjeti:

 • Magistar primarnog obrazovanja, diplomirani učitelj razredne nastave, diplomirani učitelj razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnog predmeta, stručni specijalist primarnog obrazovanja, stručni prvostupnik primarnog obrazovanja

Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: sukladno općim propisima o radu.

Posebni uvjeti za zasnivanje radog odnosa: poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava  izvođenje odgojno-obrazovnog rada i odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja za obavljanje odgojno-obrazovnog rada prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, prema članku 4. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19).

Radni odnos u školi ne mogu zasnovati osobe prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana)
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj službi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Navedene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidati dužni su naveden priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj,  dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na mrežnoj stranici Ministarstva branitelja.

Na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 127/17.)

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.p

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu, te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati.

Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objave na mrežnim stranica Škole i Zavoda za zapošljavanje.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola u skladu s odredbama članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Prijave na natječaj dostavljaju se na adresu škole: IV. osnovna škola Varaždin, Antuna Matije Reljkovića 36, 42 000 Varaždin, a mogu se dostaviti i osobno u tajništvo škole.

O rezultatima natječaja i izabranom kandidatu kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole: www.os-cetvrta-vz.skole.hr u roku od tri dana od donošenja odluke o izboru kandidata.

U svrhe predmetnog natječaja škola, u svojstvu voditelja obrade sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, prikuplja i obrađuje osobne podatke kandidata sadržane unutar tražene dokumentacije. Za neprimljene kandidate ih zadržava u daljnjem roku od 5 godina potrebnom za obranu pravnih zahtjeva te nakon toga trajno uništava, odnosno, ukoliko je primjenjivo, vraća kandidatima. Za ostvarivanje svojih prava na uvid u vlastite osobne podatke i ostalih prava iz Uredbe, kandidati mogu podnijeti zahtjev pisanim putem na adresu škole ili osobnim dolaskom u školu u radno vrijeme radnim danom, kojom prilikom će škola provjeriti identitet podnositelja zahtjeva. Za sva pitanja u vezi zaštite osobnih podataka kandidati se mogu obratiti izravno Službeniku za zaštitu podataka škole pisanim putem na adresu škole.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.


Objavljeno: 5.10.2020.

ŽUPANIJA VARAŽDINSKA

GRAD VARAŽDIN

IV. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN

Antuna Matije Reljkovića 36, Varaždin

Datum objave natječaja: 05.10.2020.

Natječaj je otvoren od 05.10.2020. do 13.10.2020.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 07/17 i 68/18),  i članka 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja IV. osnovne škole Varaždin, ravnateljica IV. osnovne škole Varaždin raspisuje

 

N A T J E Č A J

za radno mjesto

 • učitelj/ice razredne nastave u produženom boravku – 4 izvršitelja/ice, na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, najdulje do 18. lipnja 2021.godine

Mjesto rada: IV. osnovna škola Varaždin, Antuna Matije Reljkovića 36

Uvjeti:

Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: sukladno općim propisima o radu.

Posebni uvjeti za zasnivanje radog odnosa: poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava  izvođenje odgojno-obrazovnog rada i odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja za obavljanje odgojno-obrazovnog rada prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, članku 9. Pravilnika o organizaciji i provedbi produženog boravka u osnovnoj školi  i prema članku 4. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19).

Radni odnos u školi ne mogu zasnovati osobe prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu na natječaj potrebno je:

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana)
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj službi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Navedene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidati dužni su naveden priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj,  dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na mrežnoj stranici Ministarstva branitelja.

Na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 127/17.)

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.p

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu, te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati.

Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objave na mrežnim stranica Škole i Zavoda za zapošljavanje.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola u skladu s odredbama članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Prijave na natječaj dostavljaju se na adresu škole: IV. osnovna škola Varaždin, Antuna Matije Reljkovića 36, 42 000 Varaždin, a mogu se dostaviti i osobno u tajništvo škole.

O rezultatima natječaja i izabranom kandidatu kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole: www.os-cetvrta-vz.skole.hr u roku od tri dana od donošenja odluke o izboru kandidata.

U svrhe predmetnog natječaja škola, u svojstvu voditelja obrade sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, prikuplja i obrađuje osobne podatke kandidata sadržane unutar tražene dokumentacije. Za neprimljene kandidate ih zadržava u daljnjem roku od 5 godina potrebnom za obranu pravnih zahtjeva te nakon toga trajno uništava, odnosno, ukoliko je primjenjivo, vraća kandidatima. Za ostvarivanje svojih prava na uvid u vlastite osobne podatke i ostalih prava iz Uredbe, kandidati mogu podnijeti zahtjev pisanim putem na adresu škole ili osobnim dolaskom u školu u radno vrijeme radnim danom, kojom prilikom će škola provjeriti identitet podnositelja zahtjeva. Za sva pitanja u vezi zaštite osobnih podataka kandidati se mogu obratiti izravno Službeniku za zaštitu podataka škole pisanim putem na adresu škole.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

 


ŽUPANIJA VARAŽDINSKA

GRAD VARAŽDIN

IV. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN

Antuna Matije Reljkovića 36, Varaždin

 

Datum objave natječaja: 11.09.2020.

Natječaj je otvoren od 11.09.2020 do 19.09.2020

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 07/17 i 68/18),  i članka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja IV. osnovne škole Varaždin, ravnateljica IV. osnovne škole Varaždin raspisuje

 

N A T J E Č A J

za radno mjesto

KUHAR/ICA – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno, uz probni rad od 30 dana

Mjesto rada: IV. osnovna škola Varaždin, Antuna Matije Reljkovića 36

Uvjeti:

 • Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu
 • KV KUHARICA

Radni odnos u školi ne mogu zasnovati osobe prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 15 dana)
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj službi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Navedene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika.

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj,  dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na mrežnoj stranici Ministarstva branitelja.

Na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 127/17.)

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.p

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu, te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati.

Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objave na mrežnim stranica Škole i Zavoda za zapošljavanje.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola u skladu s odredbama članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Prijave na natječaj dostavljaju se na adresu škole: IV. osnovna škola Varaždin, Antuna Matije Reljkovića 36, 42 000 Varaždin, a mogu se dostaviti i osobno u tajništvo škole.

O rezultatima natječaja i izabranom kandidatu kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole: www.os-cetvrta-vz.skole.hr u roku od tri dana od donošenja odluke o izboru kandidata.

U svrhe predmetnog natječaja škola, u svojstvu voditelja obrade sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, prikuplja i obrađuje osobne podatke kandidata sadržane unutar tražene dokumentacije. Za neprimljene kandidate ih zadržava u daljnjem roku od 5 godina potrebnom za obranu pravnih zahtjeva te nakon toga trajno uništava, odnosno, ukoliko je primjenjivo, vraća kandidatima. Za ostvarivanje svojih prava na uvid u vlastite osobne podatke i ostalih prava iz Uredbe, kandidati mogu podnijeti zahtjev pisanim putem na adresu škole ili osobnim dolaskom u školu u radno vrijeme radnim danom, kojom prilikom će škola provjeriti identitet podnositelja zahtjeva. Za sva pitanja u vezi zaštite osobnih podataka kandidati se mogu obratiti izravno Službeniku za zaštitu podataka škole pisanim putem na adresu škole.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.


OBAVIJEST KANDIDATIMA/KINJAMA KOJI SU SE PRIJAVLI NA NATJEČAJ KUHAR/ICA

 

Za kandidate/kinje koji su se prijavili na natječaj za KUHAR/CA, objavljenog 11. 09. 2020. na

 • mrežnim stranicama IV. OŠ Varaždin i mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje te
 • oglasnim pločama IV. OŠ Varaždin i Zavoda za zapošljavanje, provest će se testiranje u obliku  usmenog razgovora/intervjua kandidata s Povjerenstvom.

Provjera će se provesti u poslovnim prostorijama IV. OŠ Varaždin, 23. rujna s početkom u 13:00 sati. Kandidati će biti osobno obaviješteni od strane službenih osoba IV. OŠ Varaždin o vremenu dolaska na usmeni intervju temeljem dostavljenih kontakata u prijavi na natječaj.

Na poveznici možete pogledati O D L U K U  O NAČINU PROVEDBE POSTUPKA PROCJENE I VREDNOVANJA KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ – kuhar/ica.

 

 REZULTATI NATJEČAJA – SPREMAČICA 2020.


Natječaj – spremačica 01.07.2020.


IV. OŠ VARAŽDIN – PONIŠTENJE NATJEČAJA SPREMAČICA 2020

Odluka U cijelosti se poništava natječaj za radno mjesto učitelja informatike


Datum objave natječaja:25.02.2020.
Natječaj je otvoren od 25.02.2020 do 04.03.2020

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 07/17 i 68/18),  i članka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja IV. osnovne škole Varaždin, ravnateljica IV. osnovne škole Varaždin raspisuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto

Učitelj/ica informatike – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 13 sati tjedno

 

Mjesto rada: IV. osnovna škola Varaždin, Antuna Matije Reljkovića 36

Uvjeti:

Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: sukladno općim propisima o radu.

Posebni uvjeti za zasnivanje radog odnosa: poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava  izvođenje odgojno-obrazovnog rada i odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja za obavljanje odgojno-obrazovnog rada prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i prema članku 17. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19).

Radni odnos u školi ne mogu zasnovati osobe prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu na natječaj potrebno je:

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 15 dana)
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj službi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Navedene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika.

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj,  dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na mrežnoj stranici Ministarstva branitelja.

Na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 127/17.)

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.p

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu, te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati.

Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objave na mrežnim stranica Škole i Zavoda za zapošljavanje.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola u skladu s odredbama članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Prijave na natječaj dostavljaju se na adresu škole: IV. osnovna škola Varaždin, Antuna Matije Reljkovića 36, 42 000 Varaždin, a mogu se dostaviti i osobno u tajništvo škole.

O rezultatima natječaja i izabranom kandidatu kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole: www.os-cetvrta-vz.skole.hr u roku od tri dana od donošenja odluke o izboru kandidata.

U svrhe predmetnog natječaja škola, u svojstvu voditelja obrade sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, prikuplja i obrađuje osobne podatke kandidata sadržane unutar tražene dokumentacije. Za neprimljene kandidate ih zadržava u daljnjem roku od 5 godina potrebnom za obranu pravnih zahtjeva te nakon toga trajno uništava, odnosno, ukoliko je primjenjivo, vraća kandidatima. Za ostvarivanje svojih prava na uvid u vlastite osobne podatke i ostalih prava iz Uredbe, kandidati mogu podnijeti zahtjev pisanim putem na adresu škole ili osobnim dolaskom u školu u radno vrijeme radnim danom, kojom prilikom će škola provjeriti identitet podnositelja zahtjeva. Za sva pitanja u vezi zaštite osobnih podataka kandidati se mogu obratiti izravno Službeniku za zaštitu podataka škole pisanim putem na adresu škole.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

 


za radno mjesto

Spremač/ica – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno

 

Mjesto rada: IV. osnovna škola Varaždin, Antuna Matije Reljkovića 36

Uvjeti:

 • Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu
 • Završena osnovna škola

Radni odnos u školi ne mogu zasnovati osobe prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu na natječaj potrebno je:

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 15 dana)
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj službi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Navedene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika.

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj,  dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na mrežnoj stranici Ministarstva branitelja.

Na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 127/17.)

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.p

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu, te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati.

Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objave na mrežnim stranica Škole i Zavoda za zapošljavanje.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola u skladu s odredbama članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Prijave na natječaj dostavljaju se na adresu škole: IV. osnovna škola Varaždin, Antuna Matije Reljkovića 36, 42000 Varaždin, a mogu se dostaviti i osobno u tajništvo škole.

O rezultatima natječaja i izabranom kandidatu kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole: www.os-cetvrta-vz.skole.hr u roku od tri dana od donošenja odluke o izboru kandidata.

U svrhe predmetnog natječaja škola, u svojstvu voditelja obrade sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, prikuplja i obrađuje osobne podatke kandidata sadržane unutar tražene dokumentacije. Za neprimljene kandidate ih zadržava u daljnjem roku od 5 godina potrebnom za obranu pravnih zahtjeva te nakon toga trajno uništava, odnosno, ukoliko je primjenjivo, vraća kandidatima. Za ostvarivanje svojih prava na uvid u vlastite osobne podatke i ostalih prava iz Uredbe, kandidati mogu podnijeti zahtjev pisanim putem na adresu škole ili osobnim dolaskom u školu u radno vrijeme radnim danom, kojom prilikom će škola provjeriti identitet podnositelja zahtjeva. Za sva pitanja u vezi zaštite osobnih podataka kandidati se mogu obratiti izravno Službeniku za zaštitu podataka škole pisanim putem na adresu škole.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

 


IV. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN

Varaždin, Antuna Matije Reljkovića 36

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 07/17 i 68/18),  i članka 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja IV. osnovne škole Varaždin, ravnateljica IV. osnovne škole Varaždin raspisuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto

 • učitelj/ice razredne nastave u produženom boravku – 1 izvršitelj/ica, na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, najdulje do 17. lipnja 2020.godine – zamjena za odsutnu djelatnicu

Mjesto rada: IV. osnovna škola Varaždin, Antuna Matije Reljkovića 36

Uvjeti:

Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: sukladno općim propisima o radu.

Posebni uvjeti za zasnivanje radog odnosa: poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava  izvođenje odgojno-obrazovnog rada i odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja za obavljanje odgojno-obrazovnog rada prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, članku 9. Pravilnika o organizaciji i provedbi produženog boravka u osnovnoj školi  i prema članku 4. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19).

Radni odnos u školi ne mogu zasnovati osobe prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu na natječaj potrebno je:

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 15 dana)
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj službi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Navedene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika.

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj,  dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na mrežnoj stranici Ministarstva branitelja.

Na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 127/17.)

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.p

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu, te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati.

Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objave na mrežnim stranica Škole i Zavoda za zapošljavanje.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola u skladu s odredbama članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Prijave na natječaj dostavljaju se na adresu škole: IV. osnovna škola Varaždin, Antuna Matije Reljkovića 36, 42 000 Varaždin, a mogu se dostaviti i osobno u tajništvo škole.

O rezultatima natječaja i izabranom kandidatu kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole: www.os-cetvrta-vz.skole.hr u roku od tri dana od donošenja odluke o izboru kandidata.

U svrhe predmetnog natječaja škola, u svojstvu voditelja obrade sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, prikuplja i obrađuje osobne podatke kandidata sadržane unutar tražene dokumentacije. Za neprimljene kandidate ih zadržava u daljnjem roku od 5 godina potrebnom za obranu pravnih zahtjeva te nakon toga trajno uništava, odnosno, ukoliko je primjenjivo, vraća kandidatima. Za ostvarivanje svojih prava na uvid u vlastite osobne podatke i ostalih prava iz Uredbe, kandidati mogu podnijeti zahtjev pisanim putem na adresu škole ili osobnim dolaskom u školu u radno vrijeme radnim danom, kojom prilikom će škola provjeriti identitet podnositelja zahtjeva. Za sva pitanja u vezi zaštite osobnih podataka kandidati se mogu obratiti izravno Službeniku za zaštitu podataka škole pisanim putem na adresu škole.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

 


OBAVIJEST KANDIDATIMA/KINJAMA KOJI SU SE PRIJAVLI NA NATJEČAJ UČITELJ/ICA HRVATSKI JEZIK

 

Za kandidate/kinje koji su se prijavili na natječaj za učitelja/icu Hrvatskog jezika, objavljenog 02. 10. 2019. provest će se testiranje u obliku usmenog razgovora/intervjua kandidata s Povjerenstvom.

Provjera će se provesti u poslovnim prostorijama IV. OŠ Varaždin, 05. studenoga 2019. s početkom u 08:00 sati.

Na poveznici možete pogledati O D L U K U  O NAČINU PROVEDBE POSTUPKA PROCJENE I VREDNOVANJA KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ –UČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA

 

 

 


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 07/17 i 68/18),  i članka 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja IV. osnovne škole Varaždin,

IV. osnovna škola Varaždin raspisuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto

 • učitelj/ica hrvatskog jezika – 1 izvršitelj/ica, na određeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno

Mjesto rada: IV. osnovna škola Varaždin, Antuna Matije Reljkovića 36

Uvjeti:

Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: sukladno općim propisima o radu.

Posebni uvjeti za zasnivanje radog odnosa: poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava  izvođenje odgojno-obrazovnog rada i odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja za obavljanje odgojno-obrazovnog rada prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i prema članku 5. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19).

Radni odnos u školi ne mogu zasnovati osobe prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je:

 • navesti osobni podatak kandidata i naziv radnog mjesta
 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana)
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj službi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Navedene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidati dužni su naveden priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj,  dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na mrežnoj stranici Ministarstva branitelja.

Na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 127/17.)

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.p

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu, te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati.

Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objave na mrežnim stranica Škole i Zavoda za zapošljavanje. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola u skladu s odredbama članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Prijave na natječaj dostavljaju se na adresu škole: IV. osnovna škola Varaždin, Antuna Matije Reljkovića 36, 42 000 Varaždin, a mogu se dostaviti i osobno u tajništvo škole.

O rezultatima natječaja i izabranom kandidatu knadidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole: www.os-cetvrta-vz.skole.hr u roku od tri dana od donošenja odluke o izboru kandidata.

U svrhe predmetnog natječaja škola, u svojstvu voditelja obrade sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, prikuplja i obrađuje osobne podatke kandidata sadržane unutar tražene dokumentacije. Za neprimljene kandidate ih zadržava u daljnjem roku od 5 godina potrebnom za obranu pravnih zahtjeva te nakon toga trajno uništava, odnosno, ukoliko je primjenjivo, vraća kandidatima. Za ostvarivanje svojih prava na uvid u vlastite osobne podatke i ostalih prava iz Uredbe, kandidati mogu podnijeti zahtjev pisanim putem na adresu škole ili osobnim dolaskom u školu u radno vrijeme radnim danom, kojom prilikom će škola provjeriti identitet podnositelja zahtjeva. Za sva pitanja u vezi zaštite osobnih podataka kandidati se mogu obratiti izravno Službeniku za zaštitu podataka škole pisanim putem na adresu škole.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

 

 


Na temelju članka 126. stavaka 1.-3. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 126/12. , 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i članka 61. Statuta IV. osnovne škole Varaždin, Školski odbor IV. osnovne škole Varaždin raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 • učitelj/ice razredne nastave u produženom boravku – 3 izvršitelja/ice, na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, najdulje do 17. lipnja 2020.godine

Mjesto rada: IV. osnovna škola Varaždin, Antuna Matije Reljkovića 36

Uvjeti:

Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: sukladno općim propisima o radu.

Posebni uvjeti za zasnivanje radog odnosa: poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava  izvođenje odgojno-obrazovnog rada i odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja za obavljanje odgojno-obrazovnog rada prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, članku 9. Pravilnika o organizaciji i provedbi produženog boravka u osnovnoj školi  i prema članku 4. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19).

Radni odnos u školi ne mogu zasnovati osobe prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu na natječaj potrebno je:

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana)
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj službi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Navedene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidati dužni su naveden priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj,  dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na mrežnoj stranici Ministarstva branitelja.

Na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 127/17.)

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.p

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu, te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati.

Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objave na mrežnim stranica Škole i Zavoda za zapošljavanje.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola u skladu s odredbama članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Prijave na natječaj dostavljaju se na adresu škole: IV. osnovna škola Varaždin, Antuna Matije Reljkovića 36, 42 000 Varaždin, a mogu se dostaviti i osobno u tajništvo škole.

O rezultatima natječaja i izabranom kandidatu kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole: www.os-cetvrta-vz.skole.hr u roku od tri dana od donošenja odluke o izboru kandidata.

U svrhe predmetnog natječaja škola, u svojstvu voditelja obrade sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, prikuplja i obrađuje osobne podatke kandidata sadržane unutar tražene dokumentacije. Za neprimljene kandidate ih zadržava u daljnjem roku od 5 godina potrebnom za obranu pravnih zahtjeva te nakon toga trajno uništava, odnosno, ukoliko je primjenjivo, vraća kandidatima. Za ostvarivanje svojih prava na uvid u vlastite osobne podatke i ostalih prava iz Uredbe, kandidati mogu podnijeti zahtjev pisanim putem na adresu škole ili osobnim dolaskom u školu u radno vrijeme radnim danom, kojom prilikom će škola provjeriti identitet podnositelja zahtjeva. Za sva pitanja u vezi zaštite osobnih podataka kandidati se mogu obratiti izravno Službeniku za zaštitu podataka škole pisanim putem na adresu škole.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.


REZULTATI PRETHODNIH NATJEČAJA

Komentari su zatvoreni.