Natječaji

IV. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN

Varaždin, Antuna Matije Reljkovića 36


Na temelju članka 126. stavaka 1.-3. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 126/12. , 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i članka 61. Statuta IV. osnovne škole Varaždin, Školski odbor IV. osnovne škole Varaždin raspisuje

NATJEČAJ

 za izbor i imenovanje ravnatelja/ice IV. osnovne škole Varaždin

Za ravnatelja/icu škole može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće nužne uvjete:

 1. završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi, a koji bože biti:

a) sveučilišni diplomski studij ili

b )integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

c) specijalistički diplomski stručni studij

d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

 1. uvjete pripisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
 2. najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Osim osobe koja je završila neki od studija iz točke 1. natječaja, ravnatelj/ica osnovne škole  može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelja kojim se stječe 240 ECTS bodova.

Iznimno, osoba koja ne ispunjava uvjete iz  točke 1. ili točke 2. ovog natječaja, može biti ravnatelj osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (NN br 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01., 114/01. i 76/05.)

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

Uz vlastoručno potpisanu pisanu  prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

 • životopis
 • diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu
 • dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno da je osoba oslobođena obveze polaganja
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis HZMO i potvrda osnovne i/ili srednje      škole o vrsti i trajanju poslova)
 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 8 dana)
 • dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem stavka 3. članka 126. ZOOOSŠ

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Na natječaj se mogu javiti  osobe oba spola.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu popisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate smo pod jednakim uvjetima

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i se potrebne dokaze dostupne na mrežnoj stranici Ministarstva branitelja.

Na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 127/17.)

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave na natječaj s  potrebnom dokumentacijom u izvorniku ili ovjerenoj preslici dostaviti preporučenom pošiljkom ili osobno na urudžbeni zapisnik na adresu:

IV. osnovna škola Varaždin, 42 000 Varaždin, Antuna Matije Reljkovića 36, u zatvorenoj omotnici s naznakom: „natječaj za ravnatelja/icu – ne otvaraj.“

IV. osnovna škola Varaždin
Predsjednica Školskog odbora


N A T J E Č A J
za radno mjesto

1. UČITELJA/ICE LIKOVNE KULTURE – određeno, puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica, do povratka radnice s bolovanja

Uvjeti:

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj škola (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 91/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) i članku 2. točka 21. Pravilniku o stručnoj spremi učitelja i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN47/96)

 • VSS , diplomirani ili akademski slikar; diplomirani ili akademski slikar grafičar; diplomirani ili akademski kipar

Kandidati su uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički ispis staža HZMO);
 • potvrdu o nekažnjavanju za kaznena djela navedena u članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne stariju od 10 dana

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se

a) u prijavi pozvati na to pravo i

b) priložiti sve dokaze propisane posebnim zakonom

Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Na poveznici mrežne stranice Ministarstva hrvatskih branitelja (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf), kao i na mrežnoj stranici IV. OŠ Varaždin  (http://www.os-cetvrta-vz.skole.hr/popis-dokaza-za-ostvarivanje-prava-prednosti-pri-zaposaljvanju/) navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102.st 1 do 3 Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.).

Natječaj je otvoren od 17. 1. 2019. do 25. 1. 2019. godine.

Sve prijave s traženom dokumentacijom (izvornici ili preslike) dostavljaju se

a) osobno na urudžbeni zapisnik u tajništvo IV. OŠ Varaždin radnim danom do 13,00 sati

ili

b) šalju na adresu Škole: IV. OŠ Varaždin, A. M. Reljkovića 36, 42000 Varaždin, s naznakom: “Za natječaj”.

Nepotpune i nepravodobne prijave ne će se razmatrati. Obavijest o izabranom kandidatu/kinji javno će biti objavljena na mrežnoj stranici IV. OŠ Varaždin http://www.os-cetvrta-vz.skole.hr/natjecaji/ te se dan objave smatra danom dostave obavijesti pristupnicima.


N A T J E Č A J

za radno mjesto

1. STRUČNI/A SURADNIK/ICA KNJIŽNIČAR/ICA – određeno, nepuno radno vrijeme- 20 sati tjedno – 1 izvršitelj/ica, do povratka radnice s roditeljskog dopusta

Uvjeti:

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj škola (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 91/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96. i 56/01.)

Kandidati su uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički ispis staža HZMO);
 • potvrdu o nekažnjavanju za kaznena djela navedena u članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne stariju od 10 dana

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se

a) u prijavi pozvati na to pravo i

b) priložiti sve dokaze propisane posebnim zakonom

Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Na poveznici mrežne stranice Ministarstva hrvatskih branitelja (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf), kao i na mrežnoj stranici IV. OŠ Varaždin  (http://www.os-cetvrta-vz.skole.hr/popis-dokaza-za-ostvarivanje-prava-prednosti-pri-zaposaljvanju/) navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102.st 1 do 3 Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.).

Natječaj je otvoren od 30.11. 2018. do 08. 12. 2018. godine.

Sve prijave s traženom dokumentacijom (izvornici ili preslike) dostavljaju se

a) osobno na urudžbeni zapisnik u tajništvo IV. OŠ Varaždin radnim danom do 13,00 sati

ili

b) šalju na adresu Škole: IV. OŠ Varaždin, A. M. Reljkovića 36, 42000 Varaždin, s naznakom: “Za natječaj”.

Nepotpune i nepravodobne prijave ne će se razmatrati. Obavijest o izabranom kandidatu/kinji javno će biti objavljena na mrežnoj stranici IV. OŠ Varaždin http://www.os-cetvrta-vz.skole.hr/natjecaji/ te se dan objave smatra danom dostave obavijesti pristupnicima.


N A T J E Č A J
za prijem na pripravnički staž

u okviru mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje putem aktivne politike zapošljavanja Potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvom s ciljem zapošljavanja uz Ugovor o radu nezaposlenih osobe (M/Ž) bez staža osiguranja u javnom sektoru za radno mjesto:

LOGOPED/ICA – na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci – pripravnik/ica

Uvjeti:
Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj škola (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 91/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96. i 56/01.)

Kandidati su uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj dužni priložiti:
– životopis
– dokaz o stručnoj spremi
– potvrdu o nekažnjavanju za kaznena djela navedena u članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne stariju od 10 dana – dokaz o radnom iskustvu (elektronički ispis staža HZMO);
– potvrda HZZ-a o prijavi u evidenciju nezaposlenih osoba
– dokaz o hrvatskom državljanstvu

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se
a) u prijavi pozvati na to pravo i
b) priložiti sve dokaze propisane posebnim zakonom

Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Na poveznici mrežne stranice Ministarstva hrvatskih branitelja, kao i na mrežnoj stranici IV. OŠ Varaždin  navedeni su dokazi
potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102.st 1 do 3 Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17.).

Natječaj je otvoren od 09. 11. 2018. do 17. 11. 2018. godine.

Sve prijave s traženom dokumentacijom (izvornici ili preslike) dostavljaju se

a) osobno na urudžbeni zapisnik u tajništvo IV. OŠ Varaždin radnim danom do 13,00 sati ili
b) šalju na adresu Škole: IV. OŠ Varaždin, A. M. Reljkovića 36, 42000 Varaždin, s naznakom: “Za natječaj”.

Nepotpune i nepravodobne prijave ne će se razmatrati. Obavijest o izabranom
kandidatu/kinji javno će biti objavljena na mrežnoj stranici IV. OŠ Varaždin
http://www.os-cetvrta-vz.skole.hr/natjecaji/ te se dan objave smatra danom dostave
obavijesti pristupnicima.


N A T J E Č A J

za radno mjesto

 1. SPREMAČ/ICA – neodređeno, puno radno vrijeme- 1 izvršitelj/ica, uz probni rad od mjesec dana (30 dana)

Uvjeti:

 • Najmanje završena osnovna škola

Kandidati su uz molbu dužni priložiti:

 • dokaz o završenoj školi
 • životopis
 • potvrdu o nekažnjavanju prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj škola ne stariju od 10 dana

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se

a) u prijavi pozvati na to pravo i

b) priložiti sve dokaze propisane posebnim zakonom

Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Na poveznici mrežne stranice Ministarstva hrvatskih branitelja (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf) , kao i na mrežnoj stranici IV. OŠ Varaždin  (http://www.os-cetvrta-vz.skole.hr/popis-dokaza-za-ostvarivanje-prava-prednosti-pri-zaposaljvanju/) navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102.st 1 do 3 Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17.).

Natječaj je otvoren od 07.11.2018. do 15.11.2018. godine.

Molbe slati na adresu škole u roku od  osam dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i zakašnjele prijave na predmetni natječaj ne će biti razmatrane.

Kandidati će biti obavješteni o rezultatima izbora u roku od osam dana od dana donošenja odluke na mrežnim stranicama  Škole http://os-cetvrta-vz.skole.hr


REZULTATI PRETHODNIH NATJEČAJA