Natječaji

IV. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN

Varaždin, Antuna Matije Reljkovića 36


IV. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN

Varaždin, Antuna Matije Reljkovića 36

raspisuje

NATJEČAJ       za

  1. UČITELJ/ICU HRVATSKOG JEZIKA- određeno, puno radno vrijeme- 1 izvršitelj/ica

2. UČITELJ/ICU MATEMATIKE – određeno, puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica

  1.  UČITELJ/ICU RAZREDNE NASTAVE-neodređeno, puno radno vrijeme- 1 izvršitelj/ica
  2. UČITELJ/ICU RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU- određeno, puno radno vrijeme – 3 izvršitelja/ice

Uvjeti:

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj škola (NN br.87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,91/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13.,152/14.,07/17.i 68/18)  i

Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju  učitelja  i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96 i 56/01)

 

Kandidati su uz molbu dužni priložiti:

  • dokaz o stručnoj spremi
  • životopis
  • potvrdu o nekažnjavanju prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj škola ne stariju od šest mjeseci
  • u prijavi navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se javljaju

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se

a) u prijavi pozvati na to pravo i

b) priložiti sve dokaze propisane posebnim zakonom

Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Na poveznici mrežne stranice Ministarstva hrvatskih branitelja (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf) , kao i na mrežnoj stranici IV. OŠ Varaždin  (http://www.os-cetvrta-vz.skole.hr/popis-dokaza-za-ostvarivanje-prava-prednosti-pri-zaposaljvanju/) navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102.st 1 do 3 Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17.).

Natječaj je otvoren od 14.9.2018. do 23.09.2018. godine.

Molbe slati na adresu škole u roku od  osam dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i zakašnjele prijave na predmetni natječaj ne će biti razmatrane.

Kandidati će biti obavješteni o rezultatima izbora u roku od osam dana od dana donošenja odluke na mrežnim stranicama  Škole http://os-cetvrta-vz.skole.hr

 

 

 

 


REZULTATI PRETHODNIH NATJEČAJA