Upisi u prvi razred

OBAVIJEST O
UPISU U PRVI RAZRED U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024.

 

LETAK

Školski obveznici

U prvi razred osnovne škole u školskoj godini 2023./2024. upisuju se djeca koja do 1. travnja 2023. godine imaju navršenih šest godina života, i to djeca rođena od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka 2017. godine, kao i djeca kojoj je u prethodnoj školskoj godini odgođen upis ili su privremeno oslobođena od školovanja ili iz drugih razloga nisu upisana u osnovnu školu, a školski su obveznici.

Prijevremeni upis

Iznimno, za dijete koje će do kraja tekuće godine navršiti šest godina, a nije školski obveznik, roditelj može najkasnije do 31. ožujka 2023. godine Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu i sport pri Varaždinskoj županiji (Franjevački trg 7, 42 000 Varaždin) podnijeti zahtjev za uvrštavanje djeteta u popis školskih obveznika – Obrazac 6. Zahtjev za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta. Za dijete koje je bilo uključeno u predškolski program, roditelj dostavlja, osim zahtjeva, i mišljenje stručnog tima predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta. Obavezno se provodi i psihološko testiranje djeteta u osnovnoj školi kojoj dijete pripada prema upisnom području.

Prijevremeni upis odobrit će se na temelju dokumentacije o rezultatima psihološkog testiranja i mišljenja Stručnog povjerenstva škole te mišljenja Stručnog povjerenstva Ureda državne uprave.

Utvrđivanje psihofizičkog stanja djece

Prije redovitog upisa u osnovnu školu Stručno povjerenstvo škole će utvrditi psihofizičko stanje djece, školskih obveznika. Osnovne škole dužne su, u suradnji sa Stručnim povjerenstvima škole, ovom Službom i Ispostavama Ureda, obavijestiti roditelje odnosno skrbnike o mjestu, vremenu i rasporedu utvrđivanja psihofizičkog stanja djece.

Pregled djece radi utvrđivanja psihofizičkog stanja obavit će se:

–  u IV. OŠ Varaždin provodit će se ispitivanje spremnosti za školu od 13. do 17. veljače 2023. od 13:00h do 15h  točan datum i vrijeme ispitivanja bit će na pisanom pozivu kojeg će roditelji/skrbnici dobiti poštom

– liječnički pregled djeteta liječnik obavlja u zdravstvenoj ustanovi – roditelji/staratelji će termin liječničkog pregleda dogovoriti prilikom dolaska s djetetom u školu

U slučaju da dijete nije bilo na popisu školskih obveznika te roditelji/skrbnici nisu dobili poziv za pregled, roditelj/skrbnik je dužan izvršiti prijavu za upis u osnovnoj školi kojoj dijete pripada prema upisnom području (na temelju prebivališta ili prijavljenog boravišta).

U slučaju da dijete ne može pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja u vremenu koje je utvrđeno rasporedom pregleda, roditelj/skrbnik je dužan do 30. svibnja 2023. godine o tome obavijestiti Stručno povjerenstvo škole koje će utvrditi drugo odgovarajuće vrijeme.

Nakon obavljenog pregleda Stručno povjerenstvo škole će sastaviti popis djece koja su psihofizički sposobna za upis u prvi razred osnovne škole i o tome obavijestiti školu, a škola će o istom obavijestiti roditelje/skrbnike putem e-pošte ili pisanim putem.

Odgoda upisa

Stručno povjerenstvo škole može predložiti Službi Ureda državne uprave odgodu upisa u prvi razred osnovne škole, osobito:

– ako procijeni na temelju neposrednoga pregleda i dostavljene dokumentacije o psihofizičkom stanju djeteta da bi odgoda upisa pozitivno utjecala na djetetov psihofizički razvoj,

– ako se dijete nalazi ili će se početkom nastavne godine nalaziti na liječenju ili rehabilitaciji u zdravstvenoj ustanovi u trajanju duljem od mjesec dana, ali samo u slučaju da u zdravstvenoj ustanovi u kojoj će se dijete liječiti/rehabilitirati nije organizirana nastava ili ako je dijete uključeno u rehabilitacijske postupke koji će prema procjeni stručnjaka značajno utjecati na njegov psihofizički razvoj.

Privremeno oslobađanje djeteta od upisa

Privremeno oslobađanje djeteta od upisa u prvi razred osnovne škole ostvaruje dijete kojemu je zdravlje teško oštećeno ili ima višestruke teškoće. Zahtjev za privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole Uredu podnosi roditelj djeteta – Obrazac 6. Zahtjev za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta.  Osim zahtjeva roditelj obvezno dostavlja medicinsku dokumentaciju o zdravstvenom i razvojnom stanju djeteta te nalaz, odnosno mišljenje jedinstvenog tijela vještačenja.

Upis u drugu školu kojoj dijete ne pripada prema upisnom području

Upisi će se provoditi prema upisnim područjima na temelju prebivališta odnosno prijavljenog boravišta utvrđenim Mrežom osnovnih škola na području Varaždinske županije.

Međutim, ukoliko Škola zaprimi od roditelja odnosno skrbnika djeteta zahtjev za upis u prvi razred osnovne škole kojoj ne pripada prema upisnom području, dužna je žurno ovoj Službi Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji odnosno Ispostavama Ureda dostaviti presliku zahtjeva s priloženom dokumentacijom i obrazloženjem iz kojeg je razvidno da takav upis ne izaziva povećanje broja razrednih odjela utvrđenih planom upisa u toj Školi ili druge poremećaje u organizaciji nastave, a radi obavještavanja osnovne škole u koju se učenik trebao upisati prema upisnom području obrazac Zahtjev za upis na drugu školu