Dokumenti

DOKUMENTI:

Zahtjev za izdavanje duplikata ili prijepisa svjedodžbe podnosi se u tajništvu Škole. Obrazac se može preuzeti u tajništvu ili u dolje priloženom dokumentu – Zahtjev za izdavanje duplikata ili prijepisa svjedodžbe.

Temeljem čl. 1. Zakona o upravnim pristojbama ( NN br. 115/16 ) i Tar. br. 52. st. 6. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi ( NN br. 8/17 ), podnositelj zahtjeva dužan je platiti upravnu pristojbu u iznosu od 70,00 kn (na način da kupi i nalijepi biljege na ispunjen zahtjev).

Izvadak iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14, 152/14, 07/17, 68/18),

Članak 80.
Ako učenik zbog zdravstvenog stanja ne može sudjelovati u određenoj školskoj aktivnosti ili bi to sudjelovanje štetilo njegovu zdravlju, može se privremeno ili trajno osloboditi od pohađanja nastavnog predmeta ili sudjelovanja u određenim nastavnim sadržajima, ako ti nastavni sadržaji nisu iz osnovnih predmeta struke.
Odluku o oslobađanju učenika donosi učiteljsko vijeće odnosno nastavničko vijeće na prijedlog liječnika primarne zdravstvene zaštite.
Učeniku koji je tijekom cijele nastavne godine oslobođen pohađanja nastavnog predmeta, završna ocjena za taj predmet ne upisuje se u javnu ispravu već se upisuje da je oslobođen.
Prijedlog za oslobađanje pohađanja nastavnog predmeta s medicinskom dokumentacijom predaje se učitelju TZKe, Nevesinu Vusiću, učitelj savjetnik.

 

Komentari su zatvoreni.